1. ÚVODNÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícímkupujícím prostřednictvím internetového obchodu E-SHOP LUŽÁNKY a tvoří část obsahu kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím tohoto e-shopu a jsou její nedílnou součástí.  Kupující je povinen se s nimi před odesláním objednávky seznámit a odesláním objednávky zboží s nimi vyjadřuje svůj souhlas. E-SHOPEM LUŽÁNKY se rozumí internetový obchod nacházející se na adrese https://obchod.luzanky.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“) včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboží nabízených v tomto internetovém obchodě.

1.2. Provozovatelem E-SHOPU LUŽÁNKY, dodavatelem a prodávajícím objednaného zboží je Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, IČ: 00401803, DIČ: CZ00401803, se sídlem Lidická 1880/50, 602 00 Brno (dále jen „prodávající'), zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (http://rejskol.msmt.cz/). Písemné zprávy lze prodávajícímu doručovat do místa jeho sídla nebo na adresu obchod@luzanky.cz.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny na webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.

1.5. Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která v E-SHOPU LUŽÁNKY učinila objednávku.

1.6. Kupujícím se rozumí zákazník, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu.

1.7. Spotřebitelem  se rozumí  každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§419 OZ) .

1.8. Zbožím se rozumí věci vystavené na webovém rozhraní obchodu a určené k prodeji. Zbožím je  i služba, pokud je vystavená věc takto označena.

  1. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádné vyplnění objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu zákazníkem (objednávka) a její odeslání prodávajícímu elektronickou cestou ze sekce Nákupní košík.

2.3. Odesláním objednávky zákazník současně vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a s tím, že náklady, které mu takto vznikly (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jdou k jeho tíži a hradí si je sám.

2.4. Provozovatel internetového obchodu neprodleně vyrozumí zákazníka o doručení objednávky zprávou odeslanou na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce (elektronická adresa zákazníka) a následně ověří aktuální dostupnost objednaného zboží.

2.5. Zboží označené na webovém rozhraní obchodu jako dostupné připraví prodávající k osobnímu odběru nebo k přepravě (expedice) zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, v téže lhůtě o tom zákazníka vyrozumí a vyzve ho k zaplacení kupní ceny.

2.6. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena (návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícím přijat) až v okamžiku, kdy je zákazník vyrozuměn o připravenosti zboží k expedici a vyzván k zaplacení kupní ceny (čl. 2.5 shora), nevyplývá-li z obsahu komunikace, že kupní smlouva byla uzavřena i ohledně zboží, které bude k expedici připraveno později (např. dosud nedostupné, zadáno do výroby apod.).

2.7. Prodávající není povinen objednávku přijmout a kupní smlouvu uzavřít zejména pokud:
- je zboží nedostupné
- objednávka obsahuje zjevně nepravdivé či rozporné údaje zákazník v minulosti od prodávajícího neodebral koupené zboží nebo mu za ně řádně nezaplatil

 O nepřijetí objednávky vyrozumí prodávající zákazníka  bez zbytečného odkladu.

 

2.8. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na doručení a balné (expediční náklady).

  1. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A EXPEDIČNÍ NÁKLADY

3.1. Kupní cena zboží je smluvní a aktuálně platná k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu a je vyčíslena včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Ke kupní ceně zboží jsou vždy připočteny expediční náklady ve výši vyčíslené zákazníkovi na webovém rozhraní obchodu před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného způsobu dodání zboží. Při objednávce zboží, jehož kupní cena převyšuje 3.000,- Kč a v případě osobního odběru se expediční náklady nehradí (v příslušné části objednávky je uvedena 0).

3.2. V případě zlevněného zboží znamená původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží prodávající  na svém e-shopu  nabízel.

 

  1. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Dodáním zboží se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Zboží, u kterého zákazník v objednávce zvolil doručení prostřednictvím zásilkové služby, doručuje prodávající kupujícímu do místa určeného v objednávce. Zboží lze doručit jen do místa na území České republiky. Uzavřením kupní smlouvy se zvolený způsob doručení zboží včetně expedičních nákladů stává její součástí.

4.2. Zboží, u kterého objednávkový formulář umožňuje vyznačit osobní odběr, je možné převzít osobně v provozovnách prodávajícího (odběrní místo). Nepřevezme-li si kupující zboží ani v době 7  dnů od výzvy k zaplacení zboží (čl. 2.6 shora), má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil a kupní smlouva je tak zrušena od samého počátku. 

4.3. Kupní cena za zboží, pro které zákazník v objednávce zvolil doručení prostřednictvím zásilkové služby, je splatná předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího podle platebních dispozic uvedených ve vyrozumění o připravenosti zboží k expedici (viz odst. 2.5. shora) nebo online platební kartou prostřednictvím platební brány. Nezaplatí-li kupující kupní cenu za zboží ani v době 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (čl. 2.6. shora), má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil a kupní smlouva je tak zrušena od samého počátku.

4.4. Zboží doručované prostřednictvím zásilkové služby předá prodávající k přepravě nejpozději pátý pracovní den po úplném zaplacení kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Kupujícímu je se zbožím vždy vydán (k zásilce připojen) daňový doklad k přijaté platbě.

4.6. Kupující je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat neporušenost obalů a počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost ihned oznámit zásilkové službě a případně i převzetí zásilky odmítnout. Pozdější reklamace porušenosti obalu zásilky nemůže být zohledněna.

4.7. Kupující je povinen zboží bezprostředně po dodání prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách v druhu či množství zboží nebo v připojených účetních dokladech.

4.8. Cena za zboží je splatná při objednání prostřednictvím platební brány nebo při jeho převzetí na pobočce Lidická 50, Brno (odběrní místo) v hotovosti.

4.9. Prokáže li zákazník prodávajícímu, že  je školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, může prodávající souhlasit se zaplacením kupní ceny až po dodání zboží.

 

  1. ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamace), která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu připojenému ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

5.2. Reklamaci koupeného zboží a nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání kupujícího lze vůči prodávajícímu uplatnit jen písemně na adresu uvedenou v čl. 1.2. shora.  Prodávající následně sdělí kupujícímu adresu místa pro doručení reklamovaného zboží k prozkoumání a prohlídce. Zásilku s reklamovaným zbožím prodávající nepřijme, pokud by její převzetí při doručení bylo podmíněno zaplacením jakékoliv částky (např. na dobírku). Prodávající reklamaci vyřídí do 30 dnů ode dne předložení zboží k prozkoumání a prohlídce, nebude-li dohodnuta lhůta delší.

  1. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Je-li kupujícím spotřebitel (viz 1.7. shora), má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu místa sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@luzanky.cz

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1. shora se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1 shora  vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Peníze přijaté v hotovosti vrátí prodávající kupujícímu v místě svého sídla. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.5. Bude-li vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, který je oprávněn si započítat oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR') související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Více viz záložka 'ochrana osobních dat'

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 8.1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák., č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v případě spotřebitele i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi zákazníkem, který je spotřebitelem, a prodávajícím je:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
telefon: +420 296 366 360
fax: +420 296 366 236
email: adr@coi.cz
is ds: x7cab34
web: http://www.coi.cz
návrh na zahájení řízení je možné podat také prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce https://adr.coi.cz/cs

8.3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem následujícím po dni jejich zveřejnění na adrese https://obchod.luzanky.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

V Brně dne 6.1.2023